Des de 1987 JFR.Prototips es dedica a la fabricació de models master, útils de copia, maquetes, calibres de verificació, motllos de escumat, models i utillatges per a la foneria. Tot ell a partir d'una amplia gama de materials com son totes les aplicacions del alumini i resines (epoxi, poliuretans, etc ...).

A partir de febrer del 2014 l'empresa comença una nova etapa, el Sr Arregui, fundador de l'empresa, es jubila i passa a ser gestionada per tres dels seus treballadors. Crean JFR2012,S.L. amb ganes de oferir els mateixos serveis i qualitat que durant tants anys ens han avalat.

JFR aposta clarament pel futur. L'aportació de noves tecnologies ens aproximen cada dia més a la qualitat i tendències que el mercat va aportant. Prova de això es la certificació a la ISO 9001:2000.

L'experiència i els nostres sistemes informàtics d'última generació en el disseny de models i prototips en 3D i CAM, ens permeten garantitzar que els nostres projectes estan d'acord amb totes les normes i exigències de cada un dels nostres clients.


Desde 1987 JFR.prototipos se dedica a la fabricación de modelos máster, útiles de copia, maquetas, calibres de control, moldes de espumado, modelos y utillajes para fundición.Todo ello a partir de una amplia gama de materiales como son todas las aplicaciones del aluminio y resinas (epoxi, poliuretanos etc....).

A partir de febrero del 2014 la empresa empieza una nueva etapa, el fundador Sr. Arregui, se jubila y empieza a ser gestionada por tres de sus trabajadores.

Crean JFR2012,S.L. con ganas de ofrecer los mismos servicios y calidad que durante tantos años nos han avalado. 

JFR apuesta claramente por el futuro. La aportación de nuevas tecnologías nos aproximan cada día más a la calidad y tendencias que el mercado va aportando. Prueba de ello es la certificación en la ISO 9001:2000

La experiencia y nuestros sistemas informáticos de última generación en el diseño de moldes y prototipos en 3D y CAM, nos permiten garantizar que nuestros proyectos estan de acuerdo con todas las normas y exigencias de cada uno de nuestros clientes.


Since 1987 JFR.Prototips is dedicated to the manufacture of master copy tools, models, calibers control, foaming molds, patterns and tooling models of fundition. All it from a wide range of materials such as all applications of aluminum and resins (epoxy, polyurethane etc ....). 

At the beginning of February of 2014 the company starts a new stage. The founder Mr. Arregui retires and the company begins to be managed by four of his workers.

JFR2012, S.L. was create with the same desires to offer the same services and quality for so many years we have supported. 

JFR clearly focused on the future. The contribution of new technologies every day bring us more quality and trends that the market is providing. Proof of this is the certification ISO 9001: 2000 

The experience and our systems of last generation in mold design and 3D prototyping and CAM allow us to ensure that our projects are in compliance with all rules and requirements of each of our customers. 

keywords